📝كسانيكه در دادگاه به ضرر ديگري شهادت مي دهند اگر مشخص شود شهادت آنها دروغ بوده چه مجازاتي در انتظارشان است؟

✏️به استناد ماده 649 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات: هركس در دعوي حقوقي يا جزايي قسم متوجه او شده سوگند دروغ ياد نمايد به شش ماه تا دوسال حبس تعزيري محكوم مي گردد همچنين به استناد ماده 650 قانون موصوف هركس در دادگاه نزد مقامات رسمي شهادت دروغ دهد (به نفع ديگري) به تحمل نودويك روز تا دوسال حبس تعزيري و يا به پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا دوازده ميليون ريال در حق صندوق دولت محكوم مي شود.

  جرایم