#اثرگذشت_درجرایم_قابل_گذشت

اثر گذشت در جرایم قابل گذشت :
در جرایم قابل گذشت ، با گذشت متضررِ از جرم ، تعقیب یا رسیدگے و یا اجراے حکم متوقف و موقوف مےشود .
پس اگر به فرض مثال ؛ شخصــے به اتهام صدور چک بلامحل به تحمل حبس محکوم و حکم صادره علیه او قطعے شده باشد با رضایت شاکے خصوصے مجازات حبس در مورد او اعمال نخواهد شد ، حتی اگر قبل از اعلام گذشت مدتے از حبس را تحمل کرده باشد با گذشت شاکے بقیه حکم در مورد او اجرا نمیشود .

قانونگذار در قانون مجازات اسلامے ، به برخے از جرایم قابل گذشت اشاره کرده بدون آنکه تعریف دقیقے از این دو به عمل بیاورد .
بعنوان مثال جرایمی چون فحاشے ، تهمت و افترا ، ورود به عنف ، تصرف عدوانے ، تخریب ، سوزاندن اسناد تجارے دیگرے ، آتش زدن اموال منقول دیگرے ، تهدید ، افشاے اسرار، ترک انفاق و ... از جرایم قابل گذشت محسوب میشوند .

اگر متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب متهم با شکایت هر یڪ از آنان شروع میشود ولی موقوفے تعقیب یا موقوف شدن اجراے حڪم موڪول و منوط به گذشت همہ آنان است .

❓آیا حق گذشت صرفاً به شاکــے خصوصے تعلق دارد و پس از فوت او به ورثه اش منتقل نمیشود؟
اصولاً حق گذشت همانند سایر حقوق متوفــے به ورثه اش منتقل مےشود و با گذشت همگــے وراث تعقیب و یا اجراے حڪم متوقف خواهد شد .

  جرایم