👇تفاوت حکم و قرار👇

1) حکم همیشه از جانب دادگاه صادر می¬شود ولی قرار ممکن است از جانب دادگاه یا مدیر دفتر دادگاه صادر شود.
2) احکام علی¬الاصول قابل تجدید نظر هستند، مگر قانون منع کرده باشد در حالی که قرارها علی¬الاصول قابل تجدید نظر نمی¬باشند مگر قانون اجازه داده باشد.
3) احکام ممکن است حضوری یا غیابی باشند لیکن قرار فقط حضوری است و قرار غیابی نداریم.
4) درخواست اعاده دادرسی نسبت به قرارها جایز نیست ولی در احکام اعاده دادرسی وجود دارد.
5) در احکام ترافعی نیاز به تقدیم دادخواست و تحقیق است ولی در قرارها لزوما طرح دعوا به صورت دادخواست شرط نیست بلکه می¬تواند به صورت درخواست هم باشد.

  دادرسی