خیانت در امانت نسبت به اسناد تجاری💢

✅مرجع صدور:شعبه 39 دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:
خرج کردن اسناد تجاری در صورتی مصداق خیانت در امانت است که به‌عنوان ضمانت (و نه دین) نزد شخص بوده باشد.

تاریخ رای نهایی: 1391/11/09شماره رای نهایی: 9109970223901310
💢رای بدوی💢

در خصوص اتهام خانم ر.م. فرزند ع. 58 ساله اهل شبستر ساکن تهران شغل خانه‌دار فاقد سابقه کیفری آزاد به قید معرفی کفیل دایر بر خیانت در امانت موضوع کیفرخواست شماره 5091 مورخه 21/10 /90 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 تهران. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به شکایت شاکی آقای ع.الف. با وکالت آقای الف.ی. و گزارش مرجع انتظامی و گواهی گواهان منعکس در پرونده و نیز مستندات ابرازی شاکی و با توجه به عدم حضور متهم در وقت رسیدگی دادگاه و عدم دفاع از خود و علی‌رغم ابلاغ قانونی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی مبنی بر خیانت در امانت نسبت به شش فقره سفته محرز می‌باشد علی‌هذا به استناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل شش‌ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز قابل واخواهی در همین شعبه دادگاه می‌باشد و پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی درمرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

 رئیس شعبه 1172دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسین زاده
 
در پی واخواهی محکوم‌علیها، همین شعبه مجدداً به شرح ذیل مبادرت به اصدار رأی نموده است:

در خصوص واخواهی واخواه خانم ر.م. فرزند ع. اهل شبستر و ساکن تهران نسبت به دادنامه غیابی شماره 01896مورخه 13/12/90 صادره از شعبه1172 دادگاه عمومی جزایی تهران که به اتهام خیانت درامانت به تحمل شش‌ماه حبس تعزیری محکوم گردیده است دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به اظهارات و دفاعیات وکیل واخواه آقای ب.الف. (وکیل دعاوی) دلایل و مستنداتی که موجبات نقض دادنامه غیابی واخواسته را ایجاب نماید ارائه نگردیده علی‌هذا به استناد ماده 218 قانون آیین دادرسی در امور کیفری و اینکه اظهارات و دلایل واخواندگان و وکیل آنها (آقای الف.ی. وکیل دادگستری) را مقرون به واقع تشخیص و ضمن رد واخواهی واخواه نسبت به اصل محکومیت و قبول واخواهی نسبت به میزان محکومیت با رعایت مدلول ماده 22 قانون مجازات اسلامی و با توجه به کهولت سن و اوضاع و احوال خاص متهم با نقض مجازات حبس مذکور در دادنامه غیابی فوق‌الاشعار، وی را به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی بدل ازحبس درحق صندوق دولت محکوم می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه1172دادگاه عمومی جزایی تهران - حسین زاده

💢رای دادگاه تجدید نظر💢

جدیدنظرخواهی آقای الف.ی. به وکالت از آقای ب.الف. نسبت به دادنامه شماره 566-25/6/91 صادره از شعبه 1172 دادگاه عمومی جزایی تهران که تجدیدنظرخوانده خانم ع. از حیث اتهام خیانت در امانت نسبت به شش فقره سفته الف. به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس به نفع دولت محکوم شده‌اند که آقای ی. به علت قلت مجازات به رأی دادگاه اعتراض داشته و تقاضای تجدیدنظرخواهی رسیدگی نموده‌اند و تجدیدنظرخواهی آقای ب.الف. به وکالت از خانم ر.م. نسبت به دادنامه مذکور که در مقام واخواهی از دادنامه شماره 1896-13/12/90 صادره از شعبه 1172 به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم شده‌اند و تجدیدنظرخواهی آقای الف. از باب فقدان ادله از سوی شکات بدوی بوده و تقاضای نقض دادنامه و برائت موکله را خواسته‌اند که پس از تجدیدنظرخواهی وکلای شکات بدوی و متهم تحقیقات مقدماتی و محکومٌ‌علیه دادنامه بدوی پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده و با وصول سابقه و ابلاغ به آقای ی. وکیل آقای الف.الف. مبنی بر اینکه هرگونه دلیل و مدارک در اختیار دارند، ارائه کنند که از تاریخ ابلاغ لغایت صدور رأی مدرکی ارائه نشده است و از جهتی گواهان تعرفه شده در مرحله مقدماتی به حسن انجام کار اشاره کرده‌اند لیکن دلیلی که قناعت حاصل کند، ارائه نشده است و صرفاً به حسن انجام تعهد اکتفا کرده‌اند و در مقابل وکیل خانم ع. مدعی شده‌اند بابت بدهی بوده است و در متن سند تجاری ضمانت و یا حسن انجام تعهد قید نشده است و مدرک دیگری دال بر حسن انجام تعهد باشد ارائه نمی‌شود و از باب قانون تجارت هر کسی دارنده سند تجاری یا دارنده سند در وجه حامل باشد ذی‌حق می‌باشد مگر اینکه دلیلی ارائه کند که در مانحن‌فیه از سوی تجدیدنظرخواه آقای ی. وکیل الف.الف. ارائه نشده و از سوی تجدیدنظرخواه دیگر آقای الف. به مدیون اشاره می‌کنند و بیان کرده‌اند شکاه بدوی و محکوم‌له دادنامه به موکله بدهکار می‌باشد که دادگاه با توجه به بررسی و ملاحظه اوراق قضایی و بررسی به عمل آمده از سوی آقای ی. وکیل

  رای کیفری