⭕️✨ضمانت اجرای عدم ارائه اصول اسناد  

مرجع صدور:
شعبه 52 دادگاه تجدید نظر استان تهران

📌چکیده:

✨در صورتی که خواهان در جلسه اول دادرسی، اصول اسناد عادی را به همراه نداشته باشد و دادگاه در جهت احراز موضوع، راساً( بدون درخواست خوانده)، ارائه آنها را خواستار شود، قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود.
 


⚖: تاریخ رای نهایی: 1393/08/28

⚖: شماره رای نهایی: 9309970269500970  
 

📌رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ع.خ. با وکالت آقای ع.ن. به طرفیت آقایان 1- م.و. و... به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی شش دانگ پلاک ثبتی 5858/137 بخش 12 تهران و مطالبه کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله با توجه به اینکه خواهان و اصول مستندات را در جلسه ارائه نداده و به رویت دادگاه نرسانده لذا به استناد ماده 96 قانون آئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
  رئیس شعبه 153 دادگاه عمومی حقوقی تهران - کیالاشکی


📌رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.خ. به طرفیت آقایان 1- ق.ع. و... نسبت به دادنامه 00371 –21/4/1393 که بر اساس به لحاظ عدم ارائه اصول اسناد در اولین جلسه دادرسی قرار ابطال دادخواست صادر شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده، اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن هر چند خواندگان نخستین در جلسه دادرسی حضور نداشته‌اند در نتیجه ارائه اصول اسناد از ناحیه ایشان تقاضا نشده است اما از آنجا که تفویض چنین اختیاری به خواندگان به معنای سلب اختیار دادگاه در اعلام ارائه اصول اسناد توسط خواهان نیست بلکه دادگاه در جهت احراز موضوع راساً می‌تواند ارائه اصول اسناد توسط طرفین را خواستار گردد و از وظایف و تکالیف طرفین در جلسه اول دادرسی داشتن اصول اسناد به همراه خود می‌باشند و نیازی به اخطار دادگاه در این زمینه به همراه داشتن اصول اسناد توسط طرفین نیست علی ای حال در نتیجه تجدیدنظرخواهی با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق نبوده با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 353 همان قانون دادنامه موصوف تأیید می‌گردد رأی صادره قطعی است.
رییس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
 قربان وند – لائی

  رای خانواده